preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Župa Dubrovačka" Mlini

 > Naslovnica
vijesti

Natječaj za radno mjesto

Autor: Administrator , 11. 5. 2021. 10:36

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te sukladno članku 8. Pravilnika o radu i u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA raspisuje:

NATJEČAJ

za sljedeća radna mjesta

1. Stručni suradnik edukator - rehabilitator – 1 izvršitelj (M/Ž), nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), neodređeno, probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole Župa dubrovačka, Dr.A.Starčevića 84, a po potrebi i izvan sjedišta škole.

 

 

Uvjeti:

-Pored općih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10,  105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18,98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019, 75/20).

 U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti e-mail adresu na koju će se samo kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene  odnosno testiranja.

Uz prijavu u presliku priložiti:

- životopis, diplomu, rodni list, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda  o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starijeg od 6 mjeseci, te elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih zakonskih propisa dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti propisanu dokumentaciju kojom dokazuje svoju prednost. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/2017.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/2017.), koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN br. 157/13, 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93,2/94,108/95,108/96,82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika.

Područje procjene, odnosno testiranja:

- područje procjene odnosno vrednovanja kandidata su poznavanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nacionalnog kurikuluma

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama škole, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.


Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA, Dr.A. Starčevića 84, 20207 Mlini, s naznakom „za natječaj“. 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili ovjerenoj preslici kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj i ne obavještavaju se o razlozima zašto se ne smatraju kandidatima natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom putem Obavijesti na mrežnoj stranici Škole http://www.os-zupa-dubrovacka.skole.hr/.

Natječaj je objavljen 11.05.2021. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i Web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 18.05.2021.

 [više]

Radionice s trećašima povodom Noći knjige

Autor: Administrator , Sandra Židan, 4. 5. 2021. 21:41

U četvrtak 22. travnja, u petak 23. travnja i u ponedjeljak 26. travnja održane su u našoj školi u sklopu projekta Naša mala knjižnica i povodom Noći knjige tijekom 3. i 4 sata radionice na temu stripa Detektivi Tiko i Piko: slučaj prepolovitelja finskih autora Aino Havukainen i Samija Toivonena. Radionica je u četvrtak održana u 3. a razredu, u petak u 3. d razredu, a u ponedjeljak u 3. c. Radionice je organizirala knjižničarka Sandra Židan u suradnji s učiteljicama trećih razreda Renatom Pavlin, Kristinom Fiedler i Mirjanom Banić Malkić. 

U okviru radionice naši učenici trećih razreda najprije su dobili link na strip u digitalnom obliku od svojih učiteljica, a zatim su za domaći rad morali pročitati strip kako bi na radionici lakše mogli rješavati zadatke iz kreativne knjižice. Rješavajući zadatke iz kreativne knjižice vezane uz temu ove knjige učenici su naučili više o domovini autora ovog stripa- Finskoj, ponovili dio znanja iz matematike, pokušavali razriješiti šifriranu poruku tražeći tiskarske pogreške u tekstu, tražili razlike na dvjema na prvi pogled jednakim slikama, a odlučili su organizirati i međusobnu razmjenu igračaka u razredu, izrađivali vlastite puzzle, naučili kako se uzimaju otisci prstiju i igrali se detektiva u razredu.  

Na našim fotografijama možete vidjeti kako su izgledale radionice u 3. a i 3. d razredu. 

 

 [više]

Noć knjige 2021. pod nazivom: Ljekovita moć knjige!

Autor: Administrator , Tanja Galjuf, 23. 4. 2021. 18:12

I ove godine unatoč nemogućnosti susreta uživo, obilježavamo Noć knjige u OŠ Župa dubrovačka.

Osim obilježavanja Svjetskog dana knjige na nastavi, učiteljice su poslale pisma s pričama svojim učenicima poštom (Priča stiže poštom), knjižničarka je pozvala učenike na rješavanje kviza po romanu Pas zvan gospodin Bozzi,  učiteljice  engleskog jezika napravile su izbor svojih priča koje liječe na engleskom jeziku, a učiteljice hrvatskog jezika ponudile su učenicima priču kojoj nedostaje završetak…

“Čitanje je za um ono što je vježba za tijelo. S jednim se čuva i jača zdravlje, a s drugim vrlina, koja je zdravlje uma.”  Joseph Addison

 [više]

Obavijest

Autor: Administrator , 23. 4. 2021. 09:47

Od ponedjeljka 26. travnja nastava će se održavati po modelu A, dakle svi učenici idu u školu. Radno vrijeme knjižnice bit će od 8:00 do 14:00 sati.

 [više]

Korištenje igrališta NK Župa dubrovačka za učenike s teškoćama u razvoju

Autor: Administrator , 15. 4. 2021. 16:38

U ime NK Župa dubrovačka voditelj nogometne škole i predsjednik kluba ponudili su našoj školi korištenje igrališta u Čibači jednom tjedno bez naknade, a sve za dobrobit učenika s teškoćama u razvoju.
Prema svojim sklonostima i mogućnostima djeca bi sudjelovala u raznim fizičkim aktivnostima uključujući i nogomet te imala slobodu korištenja za to potrebnih sprava. Sve aktivnosti odvijale bi se pod vodstvom magistra kineziologije. Želja kluba je omogućiti djeci s teškoćama vođene aktivnosti s ciljem poboljšanja njihovog psihofizičkog razvoja.
Kontakt:
Voditelj škole: Ivica Karabogdan
Mob. +38598227530
E: skola@nk-zupadubrovacka.hr

 [više]

Obavijest učenicima od 5. do 8. razreda

Autor: Administrator , 12. 4. 2021. 13:31

S obzirom na neizvjesnost povratka učenika predmetne nastave u školu po modelu A, od sutra (13.4.2021.) ćemo raditi po modelu B tako da na nastavu uživo treba doći prva polovica učenika svakog razrednog odjela predmetne nastave. Druga polovica razrednog odjela prati nastavu online. Sljedeći tjedan nastavu uživo prati druga polovica razrednog odjela. Učenici razredne nastave nastavljaju ići u školu kao što su i započeli ovaj tjedan.

 [više]

Nastava od 12. travnja 2021.

Autor: Administrator , 9. 4. 2021. 09:50

Od ponedjeljka 12. travnja 2021. krećemo s nastavom na način da učenici razredne nastave (1. - 4. razred) idu u školu, a učenici predmetne nastave (5. - 8. razredi) nastavljaju online.

Učenici prvih, drugih i četvrtih razreda nastavu pohađaju u staroj školi, a učenici trećih razreda u novoj školi.
 
Produženi boravak za učenike 1. i 2. razreda će se također odvijati po ustaljenom rasporedu.
 [više]

Proljetni odmor

Autor: Administrator , 1. 4. 2021. 19:44

Proljetni odmor učenika počinje 2. travnja i traje do 11. travnja 2021. Knjižnica će raditi u četvrtak i petak, 8. i 9. travnja 2021. od 9 do 12 sati. Svim učenicima i njihovim roditeljima želimo sretan Uskrs!

 [više]

Obavijest

Autor: Administrator , 26. 3. 2021. 12:42

Prema preporuci Stožera CZ DNŽ nastava će se do početka proljetnih školskih praznika, koji počinju 2. travnja i dalje organizirati online, odnosno prema Modelu C.
 [više]

Obavijest

Autor: Administrator , 22. 3. 2021. 13:57

U srijedu 24. 3., u četvrtak 25. 3. i petak 26. 3. knjižnica neće raditi će knjižničarka biti na stručnom usavršavanju. Od ponedjeljka će knjižnica nastaviti s redovnim radom od 9:00 do 15:00 sati.
 [više]

Međunarodni dan osoba s Down sindromom

Autor: Administrator , 21. 3. 2021. 20:21

Šarene čarapice 1.a razreda:

 

 [više]

Obilježavanje Tjedna mozga i Svjetskog dana matematike

Autor: Marina Marega Selecki, 20. 3. 2021. 16:13

U petak 19. ožujka u našoj školi obilježili smo Tjedan mozga i Svjetski dan matematike kroz predmete STEM područja na nešto drugačiji način. Budući da je u tijeku nastava na daljinu ova manifestacija održana je online putem video poziva u kojem je sudjelovalo trideset učenika od 5. do 8. razreda. Učenici su u timovima, surađujući putem video poziva, rješavali digitalne otključaonice iz biologije, kemije, matematike i fizike. Takve aktivnosti razvijaju timski rad i kritičko mišljenje kroz rješavanje zadataka/zagonetki. Program za učenike  osmislile su profesorice Nada Prce, Linda Jurkić, Matea Popović, Dragica Zanini, Lenkica Majić, Antonija Banović i Marina Marega Selecki.

Nekoliko dana ranije učenici su dobili upute i materijale za uspješno rješavanje otključaonica.Teme otključaonica bile su različite. Središnja tema otključaonice iz biologije bio je mozak, a za uspješno rješavanje otključaonice iz kemije učenici su trebali upotrijebiti svoje znanje iz kemije i logičko mišljenje kako bi uspješno riješili zadatke i zagonetke. Tema matematičke otključaonice bili su veliki matematičari o čijim spoznajama i radu učenici uče tijekom osnovne škole. Kviz iz fizike sastojao se od pitanja o životu i radu poznatog fizičara Petra Kulišića koji j je rođen u Župi dubrovačkoj. Na kraju svake otključaonice učenici su trebali zapamtiti po jednu znamenku, a sve četiri znamenke činile su četveroznamenkastu šifru konačnog rješenja.

Svi timovi uspješno su došli do konačnog rješenja te osvojili nagade koje će im biti uručene po povratku u školu. Digitalne otključaonice su i dalje otvorene za rješavanje svim zainteresiranim učenicima, a možete im pristupiti putem ove poveznice.

 [više]

MALI SAVJETI ZA VELIKE PRVAŠIĆE

Autor: Administrator , 16. 3. 2021. 14:24

Dragi roditelji budućih prvašića!

Vaša mala radost, vaše dijete kreće u školu, a kao da ste ga još jučer držali za rukice pri prvim samostalnim koracima. Velika je to promjena za sve ukućane, a najveća za dijete. Sada ga čekaju nove obveze, svakodnevni rad, uspjesi a ponekad i neuspjesi, problemi ali i zadovoljstvo postignutim. Sigurno se pitate kako pomoći djetetu da postigne što bolju kontrolu i ravnotežu između svega onoga što mora i što želi? Kako mu pomoći da pokaže svoje sposobnosti i da se dalje uspješno razvija? Mnogo je to pitanja na koje odgovore ne znaju ni oni koji rade s djecom, a niti iskusniji roditelji s više đaka, jer svako je dijete jedinka i osoba za sebe sa svojim vrlinama i manama, predispozicijama da nešto postigne i bude uspješno u različitim područjima. Nema recepta za uspješan odgoj, svakom se djetetu treba pristupiti na drugačiji način i pritom mu omogućiti da se samostalno razvija. Ovim vas malim savjetima želimo uputiti kako i od kuda početi da bez straha i ustručavanja zatražite pomoć u knjigama ili od stručnih osoba. No, najvažnije je da ste uvijek tu za svoje dijete, spremni da mu pomognete i da ga bezuvjetno volite i da ste što svjesniji njegovih vrlina i mana, njegovih sposobnosti i mogućnosti.

 

PRIPREMA ZA ŠKOLU

Vježbajte:

  • motoriku - igranje kockicama i slagalicama, rezanje, šivanje, trganje papira, lijepljenje, nizanje perli, rad sa škarama, igranje plastelinom ili tijestom, bacanje i hvatanje velike lopte, vožnja bicikla, preskakanje konopa, hodanje po crti - gredi, penjanje, skakanje, vezivanje cipela, zakopčavanje i otkopčavanje odjeće,
  • govorni izraz – razgovarajte s djetetom, primijetite, podržite i pohvalite svaki pokušaj govora, potičite ga da pravilno govori, razgovarajte o odnosima u prostoru (prvo, srednje, gore - dolje, lijevo - desno); opisujte predmete i tražite od djeteta da otkrije o čemu govorite,  pomozite djetetu da slijedi dvosložne i trosložne upute („ idi u svoju sobu i donesi mi slikovnicu o kornjači i zecu“), potaknite svoje dijete da i samo daje upute, iskoristite svakodnevne aktivnosti – npr. u trgovini ili dok spremate ručak, potičite dijete da imenuje posuđe, jela, povrće, njihov izgled, okus, miris, što voli, što ne voli,
  • igre brojevima – brojiti predmete, oduzimati, dodavati, odnosi veličine i količine,
  • razgovarajte o školi – pojasnite djetetu što ga očekuje u školi, nemojte ga plašiti, usporedite školu i vrtić ističući ono što će biti drugačije, zajedno opremite radni kutak za dijete, zajedno kupite sve što je djetetu potrebno za školu pritom uvažite i poneku njegovu želju, prošećite s djetetom do škole putem kojim će se i ubuduće kretati, obiđite školu i upoznajte ga s okolicom i dvorištem škole, dijete mora znati osnovne podatke o sebi (kako se zove, gdje stanuje, a poželjno je da zna i broj telefona), radite na kućnom odgoju, uvažavanju svih članova obitelji, pristojnom ophođenju prema vršnjacima i odraslima, nenasilnom rješavanju problema i sukoba, uvedite osnovna pravila brige za sebe i svoje stvari, urednost.

                                                                             

                                          Stručno razvojna služba OŠ Župa dubrovačka, 2021.

 [više]

Upisi u prvi razred

Autor: Administrator , 16. 3. 2021. 12:32

 [više]

Naša mala knjižnica

Autor: Administrator , Sandra Židan, 15. 3. 2021. 10:07

Projekt „Naša mala knjižnica“ nastavljen je u našoj školi i u školskoj godini 2020./21., a u njemu uz učenike trećih razreda matične škole sudjeluju i njihove učiteljice Renata Pavlin, Marijana Viđen Musladin, Mirjana Banić Malkić i Kristina Fiedler te knjižničarka Sandra Židan.  

I ove školske godine naši će učenici trećih razreda imati priliku uživati u radionicama posvećenima 6 novih naslova izdavačke kuće Ibis grafika: slikovnicama „Drhturavi vitez“ litvanskog autora Kestutisa Kasparavičiusa, „U blizini živi djevojčica“ slovenske autorice Ide Mlakar Črnič i „Tko je Antonio?“ talijanske autorice Susanne Mattiangeli, stripu „Detektivi Tiko i Piko: slučaj prepolovitelja“ finskih autora Aino Havukainen i Samija Toivonena, knjizi bajkovitih priča za djecu „Rosica i fazan“ hrvatske autorice Tamare Bakran i zbirci napetih kriminalističkih priča za djecu „Slučajevi Macana Detektiva“ naše književnice Nade Horvat. U okviru tih radionica knjižničarka će učenicima najprije pročitati neku od knjiga koje se koriste u projektu, a zatim će učenici rješavati zadatke iz kreativnih knjižica na temu te knjige. Među zadacima nalaze se i kreativni nagradni zadaci oko kojih će se učenici i njihovi roditelji morati više potruditi da ih izvrše, ali ako budu najbolji, za njih mogu od izdavačke kuće Ibis grafika dobiti i nagradu.  

Do sada je u okviru projekta održano pet radionica: dvije u 3. a razredu, dvije u 3. b i jedna u 3. d razredu. U 3. a razredu radionice su održane 1. prosinca i 15. prosinca na temu knjiga „Rosica i fazan“ i „Drhturavi vitez“, u 3. b 16. studenoga i 21. prosinca na temu slikovnica „Drhturavi vitez“ i „U blizini živi djevojčica“, a 28. siječnja u 3. d na temu slikovnice „Tko je Antonio?“ Naši su vrijedni učenici rješavajući zadatke iz kreativnih knjižica morali pisati sastavke, pjesme, crtati crteže i stripove te raditi različite kreativne zadatke. 

 Kreativni zadatak u okviru radionice „Tko je Antonio?“ bio je izrada vlastitog Sunčevog sustava, a na izradu svojih Solarnih sustava odlučile su se učenice Andrea Stjepović i Ivana Puljić koje su zajednički izradile svoj sustav te Nora Cvjetković i Anamarija Rehak koje su također zajedničkim snagama izradile vlastiti sustav sa svim planetima i Suncem. Zahvaljujemo našim vrijednim učenicama i njihovim roditeljima na uloženom radu, trudu i vremenu za realizaciju ovog zadatka, a na fotografijama možete vidjeti kako su izgledale radionice održane u 3. a 1. prosinca, u 3. b 16. studenoga te kakve su prekrasne Sunčeve sustave napravile učenice 3. d razreda Andrea, Ivana, Nora i Anamarija! 

Projekt će se nastaviti sve do kraja školske godine, a ovisno o epidemiološkoj situaciji vidjet ćemo hoće li biti uživo ili online! 

 

 [više]

Nastava na daljinu

Autor: Administrator , 12. 3. 2021. 13:07

Prema preporuci Stožera CZ DNŽ nastava će se do 28.3.2021. i dalje organizirati na daljinu, odnosno prema Modelu C.

 [više]

Testiranje budućih prvaša

Autor: Administrator , 12. 3. 2021. 10:11

A. SISTEMATSKI PREGLED 

 

Sistematski pregledi djece radi upisa u prvi razred obavljat će Dr. Matija Čale Mratović, specijalistica školske medicine  u Školskom dispanzeru, Sv. Mihajla 6 na Batali: 

 

od 29. 03. 2021. do 30. 04. 2021. u smjenama: 

 

ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 14:00 do 19:30 sati;

srijedom i petkom od 08:00 do 14:00 sati. 

 

 

 B. RASPORED TESTIRANJA 

 

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djece za upis u prvi razred obavit će se u Osnovnoj školi Župa Dubrovačka, Mlini od: 

 

15. 04. 2021. do 16. 04.2021. od 14:00 do 18:00 sati. 

19. 04. 2021. do 23 .04.2021. od 14:00 do 18:00 sati. 

26. 04. 2021. do 30. 04.2021. od 14:00 do 18:00 sati. 

 

Roditelji će telefonski dobiti točan termine za svoje dijete od školske stručno-razvojne službe. 

 [više]

Nastava na daljinu

Autor: Administrator , 5. 3. 2021. 10:05

Prema preporuci Stožera CZ DNŽ nastava će se do 14.3.2021.g. i dalje organizirati na daljinu, odnosno prema Modelu C.
 [više]

Učenici koji su pozvani na županijska natjecanja

Autor: Administrator , 4. 3. 2021. 16:28

Školska natjecanja su iza nas, na na županijsku razinu natjecanja pozvani su:

Matematika: Maro Miloslavić (4.c), mentor: Lukrecija Pavlović Ujdur, Matea Miloslavić (4.a), mentor: Petra Lasić, Mihael Miloslavić (8.c), mentor: Lenkica Majić; Lucija Krmek (7.b), mentor: Dragica Zanini, Matej Svilokos (6.e), mentor: Antonija Banović
 
Hrvatski jezik: Antea Karmen Menalo (7.b), Petra Martić (8.a), Lea Živalj (8.b), Nika Tomšić (8.c), mentor: Asija Kursar
 
Engleski jezik: Luka Krmek (8.c), Lea Živalj (8.b), Leona Jezerčić (8.a), mentor N. Bebić Bačan
 
Kemija: Maris Pećarević (7.a), Mihael Miloslavić (8.c), Veronika Benić (8.c), mentor: Nada Prce, Lucijana Benić (7.b), Pero Lise (7.c), mentor: Matea Popović

Biologija: Petra Topalović (7.a), Leona Jezerčić (8.a), mentor: Nada Prce

Likovna kultura: Paula Milić (8.c), Petra Topalović (7.a), Nika Kalajdžić, (6.a), mentor: Ivana Lujak

Geografija: Mia Vukas (5.c); Filip Bratoš (5.e), Luka Jurkić (5.b), Matej Svilokos (6.e), Jerko Đevenica (6.c): mentor: Anela Bećir Kljunak; Mihael Miloslavić (8.c), mentor: Jelena Marić
 
Talijanski jezik: Aurora Gentili (8.b) mentorica: Tea Đivanović Prce
 
Čestitamo svim učenicima i njihovim mentorima!
 
 [više]

Radno vrijeme knjižnice tijekom nastave na daljinu

Autor: Administrator , 1. 3. 2021. 09:54

Tijekom nastave na daljinu knjižnica radi od 9:00 do 15:00 sati.

 [više]

Nastava na daljinu od 25. veljače 2021.

Autor: Administrator , 24. 2. 2021. 11:49

Od sutra, 25. veljače 2021. godine nastava za učenike od 1. do 8. razreda će se održavati na daljinu prema modelu C. S nastavom se planira započeti u ponedjeljak 8. ožujka 2021. godine ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala.
 [više]

Dan ružičastih majica

Autor: Administrator , 24. 2. 2021. 09:44

Posljednje srijede u veljači obilježava se Dan ružičastih majica kojim se na simboličan način želi skrenuti pozornost na problem vršnjačkog nasilja u školama. Hrvatski sabor je 2017. godine proglasio taj dan Nacionalnim danom borbe protiv vršnjačkog nasilja. Školska pedagoginja je pripremila prezentaciju za roditelje koju možete preuzeti OVDJE, kao i Kahoot! kviz za naše učenike kojeg možete odigrati na OVOJ poveznici. Naši učitelji i učenici danas su prigodno obukli ružičaste majice kako bi iskazali svoj stav prema vršnjačkom nasilju. Fotografije možete pogledati u foto - galeriji.

 [više]

Međuopćinska smotra LiDraNo 2021.

Autor: Administrator , Tanja Galjuf, 17. 2. 2021. 11:17