preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Župa Dubrovačka" Mlini

 > Naslovnica
vijesti

Budi tolerantan

Autor: Administrator , 25. 11. 2020. 19:40

 [više]

Natječaj za radno mjesto

Autor: Administrator , 25. 11. 2020. 19:38

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te sukladno članku 8. Pravilnika o radu i u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA raspisuje:

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto

1.Učitelj razredne nastave u produženom boravku – 1 izvršitelj (M/Ž), puno radno vrijeme, određeno. Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole Župa dubrovačka, Dr.A.Starčevića 84, a po potrebi i izvan sjedišta škole.

Uvjeti:

-Pored općih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10,  105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18,98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019, 75/20).

 U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti e-mail adresu na koju će se samo kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene  odnosno testiranja.

Uz prijavu u presliku priložiti:

- životopis, diplomu, rodni list, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda  o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starijeg od 6 mjeseci, te elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih zakonskih propisa dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i dostaviti propisanu dokumentaciju kojom dokazuje svoju prednost. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/2017., 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/2017., 98/19), koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskihbranitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN br. 157/13, 152/14, 39/18.i 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92,57/92,77/92,27/93,58/93,2/94,108/95,108/96,82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika.

Područje procjene, odnosno testiranja:

- područje procjene odnosno vrednovanja kandidata su poznavanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nacionalnog kurikuluma

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama škole, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.


Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA, Dr.A. Starčevića 84, 20207 Mlini, s naznakom „za natječaj“. 

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili ovjerenoj preslici kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj i ne obavještavaju se o razlozima zašto se ne smatraju kandidatima natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom putem Obavijesti na mrežnoj stranici Škole http://www.os-zupa-dubrovacka.skole.hr/.

Natječaj je objavljen 25.11.2020. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i Web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 02.12.2020.

 [više]

Projekt Biosigurnost i biozaštita

Autor: Administrator , Nada Prce, 23. 11. 2020. 19:20

Od početka ove školske godine, u našoj školi se provodi Projekt Biosigurnost i biozaštita. Projekt je pokrenut u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, a nositelji projekta su Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu sa OŠ Vijenac iz Osijeka. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., a nacionalni koordinator za osnovne i srednje škole je mr. sc. Maja Kassa, prof.

Naša škola je jedna od 120 škola koje su se prijavile za sudjelovanje u ovom pilot-projektu, a koji  se provodi u sklopu izvannastavne aktivnosti pod nazivom Biosigurnost i biozaštita. Voditeljice aktivnosti su učiteljice biologije i kemije Linda Jurkić, Matea Popović i Nada Prce. Aktivnost se provodi 1 sat tjedno putem Teamsa. U aktivnosti sudjeluje 26 učenika 7. i 8. razreda.

Izbijanjem pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 edukacija učenika o biosigurnosti i biozaštiti se pokazala veoma važnom. Učenici sa svojim učiteljima-mentorima putem digitalne platforme Teams obrađuju sadržaje i svladavaju planirane ishode koji se nalaze u sklopu Kurikuluma izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita. Planirane ishode učenici ostvaruju kroz istraživački rad, učenje putem rješavanja problema, izradu plakata, prezentacija, rješavanje kvizova i sl., a usvojena znanja preko satova biologije prenose i drugim učenicima. Na kraju nastavne godine je planirano natjecanje u stečenim znanjima te prezentacija rezultata najboljih istraživačkih radova i postera.

Učenici su do sada sudjelovali u svakoj zadanoj aktivnosti te su upoznali značenje pojmova biosigurnost i biozaštita, pregledali emisiju Borci protiv koronavirusa, upoznali zaštitnu opremu koja se koristi u radu sa opasnim uzročnicima bolesti kao i uvjete rada sa opasnim materijalima u BSL (biosigurnosni laboratoriji), upoznali i crtali simbol za biohazard, proučili o zaraznim bolestima i njihovim uzorčnicima kao i o zaštiti od njih, upoznali emergentne i reemergentne zoonoze, Kalendar cijepljenja u RH, epidemiološki Vogarlicov lanac i dr.

Nakon svake edukacije, učenici šalju svoje radove na zadanu aktivnost. Neke od radova možete pregledati preko postavljenih poveznica:

Plakat o zaraznim bolestima u digitalnom alatu Piktochard https://bit.ly/3lWfrYW

Prezentacije o zaraznim bolestima https://bit.ly/395GNbm, https://bit.ly/3fzXf57

Zoonoze i Kalendar cijepljenja https://bit.ly/2UN8wp3 , https://bit.ly/3982uHQ

Prekidanje Vogarlicova lanca https://bit.ly/33aH6xP , https://bit.ly/3lVUPA1

Po završetku nastavne godine učenici će sudjelovati na nacionalnom natjecanju.

 

 [više]

Literarni natječaj povodom Mjeseca hrvatske knjige

Autor: Administrator , 20. 11. 2020. 16:50

Kao i svake godine povodom Mjeseca hrvatske knjige u našoj školi održan je literarni natječaj. Budući da ne možemo imati priredbu za petaše, nagrađeni radovi postavljeni su na Padlet gdje ih možete pročitati. Čestitamo svim nagrađenim učenicima!

 

 [više]

I u mom gradu Vukovar svijetli

Autor: Administrator , 17. 11. 2020. 22:39

 [više]

Matej Svilokos osvojio 6. mjesto i nagradu na Državnom natjecanju iz matematike

Autor: Administrator , 12. 11. 2020. 18:49

Učenik 6.e razreda Matej Svilokos osvojio je 6. mjesto i 3. nagradu na Državnom natjecanju iz matematike s osvojena 43 boda od mogućih 50. Matej je i jedini učenik od 5. do 8. razreda iz naše županije koji je ove godine sudjelovao u dva kola Hrvatske matematičke olimpijade za kadete i postigao jako dobre rezultate. 

Čestitamo našem Mateju na ovim uspjesima, kao i njegovim roditeljima i mentorici Antoniji Banović!

 [više]

Radionice povodom Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige

Autor: Administrator , Sandra Židan, 3. 11. 2020. 15:56

U utorak 13. listopada u Područnoj školi Postranje održana je povodom Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige radionica s učenicima prvog i četvrtog razreda. Tijekom prvog sata knjižničarka Sandra je održala radionicu s učenicima prvog razreda u okviru koje su učenici imali četiri zadatka: u prvom zadatku morali su složiti puzzle napravljene od naslovne stranice slikovnica Snjeguljica, Crvenkapica i Trnoružica, u drugom zadatku morali su složiti naslove četiriju slikovnica za učenike prvog razreda koji su se sastojali od više riječi i koje je knjižničarka prethodno isprintala na posebnom listu papira te zatim svaku riječ izrezala da bude na posebnom papiriću i pomiješala sve te papiriće. U trećem zadatku učenici su morali razmisliti i dovršiti priču Kraljevna koju im je prije toga do pola pročitala knjižničarka iz knjige priča Ding dong priče slovenske književnice Jane Bauer. U četvrtom zadatku naši vrijedni učenici prvog razreda morali su pogoditi iz koje slikovnice su početci priča koje im je knjižničarka prije toga pročitala. Kao što možete vidjeti na našim fotografijama, svi učenici su bili zaista vrijedni u rješavanju ovih zadataka i svi su ih uspjeli dobro riješiti.  

Tijekom drugog sata održana je radionica s učenicima četvrtog razreda u okviru koje je knjižničarka učenicima pročitala priču Vještica iz knjige Ding dong priče te zatim s učenicima razgovarala o pročitanoj priči, a na kraju sata učenici su dobili zadatak kod kuće riješiti online kviz u aplikaciji Kahoot, a knjižničarka im je dala i upute za rješavanje kviza te sve potrebne podatke za ulazak u kviz(adresu web stranice i game pin). Kviz je za rješavanje otvoren do 8. studenoga, a učenik koji ga bude najbolje riješio, dobit će i nagradu! 

U četvrtak 15. listopada je radionica s čitanjem priče Vještica i online kvizom u Kahootu održana i u 3. d razredu naše matične škole, a u utorak 20. listopada je održana radionica za učenike prvih razreda i s učenicima 1. c razreda u staroj školi na Kantulama.  

Na našim fotografijama možete vidjeti kako su izgledale radionice u PŠ Postranje i u 3. d razredu. 

 [više]

Nenastavni dani

Autor: Administrator , 30. 10. 2020. 15:22

Prema kalendaru rada za školsku godinu 2020./21. ponedjeljak (2.11.) i utorak (3.11.) su nenastavni dani. Uživajte u jesenskom odmoru!

 [više]

Tematski roditeljski sastanci

Autor: Administrator , 27. 10. 2020. 18:38

Dana 16. listopada i 19. listopada 2020. održani su tematski roditeljski sastanci učenika 7.c i 8.b. na temu „Virtualno nasilje“, s ciljem osvješćivanja roditelja na opasnosti i njihovu odgovornost korištenja Interneta i društvenih mreža. Sastanku su uz razrednicu, prisustvovali psihologinja i pedagoginja škole te načelnik PGP Gruda, gospodin Matko Klarić i zamjenik načelnika gospodin Marko Čuvalo. Sastanak je započela razrednica koja je ukratko uvela u samu temu sastanka i roditelje upoznala s problemom virtualnog nasilja u razredu, zatim su pedagoginja i psihologinja roditelje upoznale sa Protokolom u slučaju nasilja među djecom i mladima po kojem škola postupa, te roditelje podsjetile na roditeljsku odgovornost i dužnost permanentne kontrole upotrebe i korištenja raznovrsne tehnologije njihove djece. Službenici PGP Gruda su kroz stvarne životne primjere (prikaz filma) prikazali roditeljima opasnost i upoznali ih sa njihovom prekršajnom i kaznenom odgovornošću.
 [više]

PRIJAVA POTREBA ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

Autor: Administrator , 8. 10. 2020. 16:06

Obrazac putem kojega molimo sve zainteresirane da prijave svoje potrebe za korištenjem školske sportske dvorane u sklopu Osnovne škola Župa dubrovačka možete preuzeti OVDJE.

S obzirom na pandemiju korona virusa i potrebne epidemiološke mjere, korištenje dvorane će se odobravati korisnicima koji u datom trenutku mogu koristiti istu prema uputama i uvjetima koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravsto (HZJZ).

Sukladno navedenim uvjetima, u školskim sportskim dvoranama se nažalost još uvijek ne može organizirati trening na kojem bi zajedno trenirali učenici iz različitih razrednih odjela ili učenici zajedno s drugim osobama. Bez obzira na to molimo voditelje klubova/sportskih skola da svakako prijave svoje potrebe kako bi mogli cjelovito pripremiti plan korištenja te ga aktivirati sukladno mjerama i uvjetima koje budu na snazi.

Uvjeti korištenja školskih sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika (18/09/2020)

 [više]

Pozivi za testiranje kandidata za zapošljavanje

Autor: Administrator , 30. 9. 2020. 08:59

Pozivi za testiranje kandidata za zapošljavanje mogu se naći u rubrici Natječaji.

 [više]

Nacionalni kviz za poticanje čitanja

Autor: Administrator , Sandra Židan, 29. 9. 2020. 15:53

Pozivamo sve učenike od petog do osmog razreda na sudjelovanje u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja 2020.!

U sklopu projekta Nacionalni kviz za poticanje čitanja do 23. listopada traje online kviz u kojemu mogu sudjelovati svi učenici od petog do osmog razreda koji vole čitanje i prirodu.

Tema ovogodišnjeg kviza je Istraživači planeta Z., a ove godine se učenici ne trebaju unaprijed pripremati čitanjem knjiga, nego tijekom rješavanja kviza trebaju proučiti ponuđene online izvore kako bi mogli odgovoriti na pitanja. Učenik koji bude najbolje riješio kviz, dobit će i prigodnu nagradu, a svi zainteresirani za sudjelovanje, kviz mogu riješiti već sada ako kliknu ovdje.

Svim sudionicima želimo puno sreće, uspjeha, zabave i novog znanja!

 [više]

Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika

Autor: Administrator , 28. 9. 2020. 18:16

U četvrtak, 24. rujna 2020. održana je sjednica Vijeća učenika naše škole kojeg čine 37 predsjednika razreda. Za predsjednika Vijeća učenika izabran je Mihael Miloslavić, predsjednik 8.c razreda. Ovlasti Vijeća učenika su: pripremanje i davanje prijedloga tijelima škole o pitanjima važnim za učenike i njihov rad, izvještavanje pravobraniteljice za djecu o problemima učenika , predlaganje osnivanje učeničkih klubova i udruga, predlaganje mjera poboljšanja uvjeta rada u školi, suradnja kod donošenja kućnog reda, pomoć učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza, skrb o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika i slično. Predsjedniku i Vijeću učenika želimo puno uspjeha u radu ove školske godine.

 [više]

Za Gogin korak

Autor: Administrator , 25. 9. 2020. 16:10

Nastavlja se humanitarna akcija prikupljanja sredstava za liječenje djevojčice Gordane Knego akcijom likovnih umjetnika koji su se odazvali ovoj akciji i poklonili svoja umjetnička djela.

Svi poklonjeni radovi su predstavljeni na Facebook stranici ZA GOGIN KORAK koju, u ime male Goge i njene mame Magde Knego, vodi profesorica Davorka Bronzić, jedna od voditelja Volonterskog kluba naše škole.

Svi radovi imaju istu početnu cijenu od 1500 kuna. Za više informacija posjetite Facebook stranicu https://www.facebook.com/ZAGOGINKORAK.

 [više]

Informacije za roditelje

Autor: Administrator , 22. 9. 2020. 17:19

Dragi roditelji, sukladno Uputama o sprječavanju i suzbijanju epidemije COVID-19 nismo u mogućnosti organizirati individualne informacije učitelja u školi. S vašim razrednicima dogovorili ste način međusobne komunikacije, a ukoliko imate potrebu razgovarati s predmetnim učiteljem vašeg djeteta, molimo vas da se obratite razredniku koji će dogovoriti telefonski razgovor s tim učiteljem. Hvala na razumijevanju u ovim otežanim okolnostima!

 [više]

Roditeljski sastanci za roditelje učenika petih razreda

Autor: Administrator , 10. 9. 2020. 16:12

Roditeljski sastanci za roditelje učenika petih razreda održat će se prema sljedećem rasporedu u holu nove škole:

5.a - ponedjeljak, 14.9.2020. u 17 sati

5.b - utorak, 15.9.2020. u 17 sati

5.c - srijeda, 16.9.2020. u 18 sati

5.d - petak, 11.9.2020. u 17:30 sati

5.e - četvrtak, 17.9.2020. u 17 sati

 [više]

Sretno, prvašići!

Autor: Administrator , 8. 9. 2020. 21:08

 [više]

Obavijest roditeljima

Autor: Administrator , 6. 9. 2020. 21:22

Poštovani roditelji,

Sukladno uputama o sprječavanju i suzbijanju epidemije COVID-19 roditelji i druge neovlaštene osobe ne smiju ulaziti u školsku zgradu, stoga Vas molimo da svu komunikaciju sa školom obavljate elektronskim putem na e-mail ured@os-zupa-dubrovacka.skole.hr ili telefonom na broj 020/ 486-258.

Izdavanje potvrde o redovnom školovanju vršit će se na način da roditelji upute e-mail tajništvu škole (andrea.setalo@skole.hr)  ili telefonom na broj 020/ 486-258 (od 08.00 do 12.00) s podacima:

  1. ime i prezime učenika
  2. razred koji učenik pohađa
  3. svrha izdavanja potvrde

Potvrde će se slati u elektronskom obliku.

Roditelji koji nisu u mogućnosti isprintati potvrde, iste mogu fizički preuzeti u dvorištu škole prema dogovoru sa tajništvom.

 [više]

Početak nastave

Autor: Administrator , 4. 9. 2020. 15:14

 

Zbog specifičnih uvjeta ove školske godine nastava će biti organizirana na nešto drugačiji način. Molimo roditelje da upoznaju učenike s ovim uputama kako bi prvi nastavni dan protekao što bolje.

U ponedjeljak, 7. rujna  svi učenici od 2. do 8. razreda trebaju doći u školu u 8:00 sati.

Trećaši trebaju doći u novu školu, a drugaši i četvrtaši u staru školu. 

Učenici 2., 3. i 4. razreda Područne škole Postranje trebaju doći u 8:00 sati u svoju školu.

Prijem prvaša održat će se prema rasporedu koji je već dogovoren s roditeljima.

Svi učenici u staroj školi ulaze u školu prema već dogovorenom rasporedu s kojim su učiteljice upoznale roditelje.

Produženi boravak za prve i druge razrede kreće od utorka, 8. rujna 2020. 

Udžbenici će biti podijeljeni tijekom prvog tjedna nastave. 

Učenici od 6. do 8. razreda po dolasku u školu odlaze u svoje učionice gdje će ih čekati razrednici, bez zadržavanja na dvorištu. Raspored učionica i ulaza za svaki razred možete pogledati OVDJE.

Učenici 5. razreda trebaju čekati svoje razrednike u dvorištu s maskama i poštujući propisani razmak.

Pekara u školi neće raditi, a učenici ne smiju napuštati dvorište tijekom odmora, stoga SVI učenici trebaju nositi marendu od kuće.

Sve ostale upute o organizaciji i načinu rada u ovoj neobičnoj školskoj godini učenici će dobiti u ponedjeljak od svojih učiteljica i razrednika. 

Autobusi u ponedjeljak kreću po ustaljenom rasporedu, a povratak je organiziran u 10:30.

Želimo vam sretan početak nove nastavne godine u nadi da će se nastava što više odvijati u školi, a što manje na daljinu.

 

 [više]

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVNE GODINE 2020./2021.

Autor: Administrator , 3. 9. 2020. 15:50

Nastava počinje u ponedjeljak 7. rujna 2020. godine i izvodit će se, kao i dosad, u jednoj smjeni za sve učenike od 1. do 8. razreda uz poštivanje mjera kojih se svi moramo ozbiljno pridržavati sukladno uputama o sprječavanju i suzbijanju epidemije COVID-19.

Učenici od 5. do 8. razreda pohađat će nastavu s maskama. Prvi dan učenici bi trebali ponijeti svoje maske, a za naredni period maske će im osigurati osnivač, Dubrovačko – neretvanska županija.

Učenici od 1. do 4. razreda ne trebaju nositi maske u učionici.

Svaki razred će imati svoju učionicu. Učenici će u školu ulaziti na različite ulaze, a raspored učionica, ulazaka i odmora objavit ćemo naknadno.

Školski prijevoz će biti organiziran kao i dosad, ali svi učenici koji se koriste prijevozom u autobusu moraju koristiti maske, u suprotnom ih vozač neće pustiti u autobus. Preporuka je da svi učenici koji su u mogućnosti dolaze u školu pješice ili da ih dovoze roditelji.

Detaljne upute za roditelje možete pročitati OVDJE.

Zbog epidemiološke situacije ove godine nismo u mogućnosti organizirati svečanu priredbu za prvaše. Svi roditelji prvaša bit će telefonski kontaktirani od strane učiteljice koja će ih obavijestiti o vremenu i mjestu prijema. U pratnji učenika prvih razreda može doći samo jedan roditelj.

Molimo roditelje da redovito prate školske mrežne stranice.

Svim učenicima i njihovim roditeljima želimo uspješnu i zdravu novu školsku godinu!

 [više]

Obavijest roditeljima

Autor: Administrator , 1. 9. 2020. 11:25

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dokument s modelima i preporukama za organizaciju rada i održavanje nastave u uvjetima povezanima s COVID-19 u školskoj godini 2020./2021.

U skladu s objavljenim dokumentom i epidemiološkim mjerama HZJZ organizirat će se rad u našoj školi. 

Sve upute vezane uz organizaciju nastave, konkretne mjere, protokole postupanja i specifičnosti za našu školu, kao i obavijest o detaljima prvog dana škole, objavit ćemo do petka 4. rujna.

Nastava počinje 7. rujna 2020. 

 [više]

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

Autor: Administrator , 26. 8. 2020. 16:11

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja 24. kolovoza 2020. objavilo je Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. 

 [više]

UDŽBENICI I RADNI MATERIJALI

Autor: Administrator , 16. 7. 2020. 10:51

Sukladno članku 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.), sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnome proračunu.

Udžbenici kupljeni na teret državnog proračuna vlasništvo su Škole i s njima se postupa sukladno Naputku o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračuna (NN 46/19), što ukratko podrazumijeva sljedeće: 

-Roditelji potpisuju izjavu o preuzimanju udžbenika kojom se obavezuju vratiti ih u prvobitnom stanju krajem nastavne godine, ili prilikom preseljenja u drugu školu.

-Ako udžbenik bude izgubljen, ili zbog nepažljivog postupanja bude onemogućeno njegovo daljnje korištenje, učenici su dužni za oštećene udžbenike nadoknaditi štetu u visini 50 % kataloške cijene udžbenika.

-Učenici koji ne vrate zadužene udžbenike ili ne nadoknade eventualnu štetu, ne mogu zadužiti udžbenike za novu školsku godinu.

 

U školskoj godini 2020./2021. u uporabi u osnovnim školama bit će dvije vrste udžbenika:

-udžbenici iz Kataloga odobrenih udžbenika za osnovnu školu za šk.godinu 2020./2021. za razrede koji ulaze u frontalnu provedbu kurikularne reforme (2.,3.,6. i 7. razred), tzv novi udžbenici.

-udžbenici za 4. i 8. razred iz Kataloga odobrenih udžbenika za osnovnu školu za šk. godinu 2014./2015. i udžbenici za 1. i 5. razred iz Kataloga odobrenih udžbenika za osnovnu školu za šk.godinu 2019.72020. tzv. postojeći udžbenici

Dubrovačko neretvanska županija u svom Proračunu je osigurala sredstva za financiranje nabave radnih materijala za sve učenike. Pod radnim materijalima se podrazumijevaju radne bilježnice za sve redovne i izborne predmete uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za osnovnu školu. Geografski atlas nabavlja se samo za učenike 5. razreda ( učenici ga koriste do kraja 8. razreda). Ne financira se nabava likovne mape jer ista ne spada u kategoriju radnih materijala nego školskog pribora.

Učenici/roditelji će od  razrednika na početku nove nastavne godine dobiti udžbenike i radne materijale u školi, neki razredi dobit će već korištene udžbenike koji su u  vlasništvu škole, a pojedini  razredi dobivaju potpuno novi odabir škole u skladu s važećim katalozima.


 
 [više]

Obavijest roditeljima budućih prvaša

Autor: Administrator , 28. 6. 2020. 11:49

VAŽNO!

Roditelji koji su prijavili korištenje usluge produženog boravka za svoje dijete dužni su dostaviti potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a za oba roditelja (dokaz o zaposlenju na neodređeno vrijeme). Navedene potvrde možete dostaviti u prostorije računovodstva škole u vremenu od 8:00 do 12:00 sati najkasnije do 10. srpnja 2020. 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
  

VOZNI RED ŠKOLSKIH AUTOBUSA

Meteorološka stanica

E- DNEVNIK
 

Časopis učenika

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA

broj 28

 

Školsko zvono
Redni broj sata Početak Završetak
0. 7:10 7:55
1. 8:00 8:45
2. 8:50 9:35
3. 9:40 10:25
Veliki odmor 10:25 10:45
4. 10:45 11:30
5. 11:35 12:20
6. 12:25 13:10
7. 13:15 14:00
8. 14:05 14:50
Sigurnost na internetu
ZABAVI SE I NAUČI

 

Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola "Župa Dubrovačka" Mlini / Dr. A. Starčevića 84, HR-20207 Župa Dubrovačka / os-zupa-dubrovacka.skole.hr / ured@os-zupa-dubrovacka.skole.hr
preskoči na navigaciju