preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Župa Dubrovačka" Mlini

 > Natječaji
Vijesti

Natječaj za radno mjesto

Autor: Administrator , 27. 11. 2019.

 
Temeljem članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10.,90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14, 07./17., 68./18.) i članka 60. Statuta Osnovne škole Župa dubrovačka, Školski odbor Osnovne škole Župa dubrovačka raspisuje:


 
                                                           N A T J E Č A J


za imenovanje ravnatelja škole


 
Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

 1. sveučilišni diplomski studij ili

b)     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c)      specijalistički diplomski stručni studij ili

d)     položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (kandidat za ravnatelja ne smije biti pravomoćno osuđen za kaznena djela i protiv njega se ne smije voditi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

3) najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
 

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1.,  ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. ili koja nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01.,114/01. i 76/05.).


U postupku imenovanja ravnatelja vrednovat će se dodatne kompetencije sukladno odredbama Statuta Škole i to:
- poznavanje stranog jezika
- osnovne digitalne vještine
- iskustvo rada na projektima
Kandidati nisu obvezni imati dodatne kompetencije, ali u tom slučaju ne ostvaruju dodatne bodove.


Ravnatelj škole imenuje se na pet (5) godina.


Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika:
Dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta i to:

 • životopis
 • diploma odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme
 • dokaz o državljanstvu (domovnica)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita (članak 157. st.1. i st.2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnom za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama
 • potvrdu ili elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana
 • kandidati koji mogu biti ravnatelji temeljem članka 126., stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10.,90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14, 07./17., 68./18.) obvezni su dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.
 • Program rada za mandatno razdoblje
 • Dokaze o ispunjavanju dodatnih kompetencija ako ih kandidati imaju, a dokazuju se na sljedeći način:
 • poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razinom odnosno stupnjem
 • znanje digitalnih vještina dokazuje se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti
 • iskustvo rada na projektima dokazuje se prilaganjem potvrde, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu

 

Svi dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencija dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici kod javnog bilježnika.


Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i slično).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem  članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo kako je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i slično) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.
 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82./08., 69./17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Župa dubrovačka da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju i čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja škole.
 

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu škole: Osnovna škola Župa dubrovačka, Dr.A.Starčevića 84, 20207 Mlini, s naznakom „prijava na natječaj za ravnatelja- ne otvarati“.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osoba koja podnese takvu prijavu neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 
                                                                  Predsjednica Školskog odbora:
                                                                            Marina Marega Selecki 
 

VOZNI RED ŠKOLSKIH AUTOBUSA

Meteorološka stanica

E- DNEVNIK
 

Časopis učenika

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA

broj 28

 

Školsko zvono
Redni broj sata Početak Završetak
0. 7:10 7:55
1. 8:00 8:45
2. 8:50 9:35
3. 9:40 10:25
Veliki odmor 10:25 10:45
4. 10:45 11:30
5. 11:35 12:20
6. 12:25 13:10
7. 13:15 14:00
8. 14:05 14:50
ZABAVI SE I NAUČI

 

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
CMS za škole logo
Osnovna škola "Župa Dubrovačka" Mlini / Dr. A. Starčevića 84, HR-20207 Župa Dubrovačka / os-zupa-dubrovacka.skole.hr / ured@os-zupa-dubrovacka.skole.hr
preskoči na navigaciju