preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Župa Dubrovačka" Mlini

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

DR.A.STARČEVIĆA 84

20207 MLINI

 

 

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

 

(Upute ponuditeljima za izradu ponude)

 

 

 

 

Predmet nabave: Oprema školske sportske dvorane, sprave i rekviziti za sportske igre

 

CPV oznaka: 37400000-2 Proizvodi za sport i oprema

 

Evidencijski broj nabave: EVV.1-/2012

 

 

 

 

OTVORENI POSTUPAK

 

 

 

 

 

 

 

 

Župa dubrovačka, rujan 2012.


 

 

 

S A D R Ž A J:

 

I.          OPĆI PODACI

II.         PODACI O PREDMETU NABAVE

III.        RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

IV.       ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

V.        PODACI O PONUDI

VI.       OSTALE ODREDBE

 

 

PRILOG 1. – Tehničke specifikacije predmeta nabave – Troškovnik opreme

PRILOG 2. – Obrazac Ponudbeni list

PRILOG 3. – Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja

PRILOG 4. – Izjava temeljem članka 67. ZJN (NN 90/2011)

PRILOG 5. – Izjava o integritetu

PRILOG 6. – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

 

 

 


 

I OPĆI PODACI:

 

 1. Podaci o naručitelju:

 

Osnovna škola „Župa Dubrovačka

20207 Mlini, Dr. Ante Starčevića 84

OIB: 96386867324

Telefonski broj: 020/486258

Broj telefaxa: 020/486928

Internet adresa: www.os-zupa-dubrovacka.skole.hr

e-pošta: os-zupa@du.t-com.hr

 

Osoba naručitelja za komunikaciju s ponuditeljima:

 

Ime i prezime:Miran Miloslavić, voditelj računovodstva

Telefon: 020/ 486450;  fax. 020/ 486450

e-mail: os-zupa@du.t-com.hr

 

 1. Evidencijski broj nabave:

 

EVV.1-/2012

 

 1. Sprječavanje sukoba interesa:

 

Nema gospodarskih subjekata s kojima predstavnici Naručitelja ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11).

 

 1. Vrsta postupka javne nabave:

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti. (sukladno članku 25. Stavak 1. ZJN (NN 90/11).

 

 1. Procijenjena vrijednost nabave:

 

228.000,00 Kuna (dvijestotinedvadesetiosamtisućakuna)

 

 1. Vrsta ugovora o javnoj nabavi:

 

Ugovor o javnom nabavi robe

 

 1. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum:

 

Za navedenu nabavu predviđa se sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe

 

 1. Elektronička dražba:

 

Neće se provoditi elektronička dražba

 

 


 

II.      PODACI O PREDMETU NABAVE

 

 1. Opis predmeta nabave:

 

Nabava opreme školske sportske dvorane, sprave i rekviziti za sportske igre

CPV Oznaka: 37400000-2 Proizvodi za sport i oprema

 

 1. Opis i oznaka grupe ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja:

 

Nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave.

 

 1. Količina predmeta nabave:

 

Sukladno tehničkim specifikacijama iz Priloga 1. Dokumentacije za nadmetanje – Troškovnik opreme

 

 1. Tehnička specifikacija predmeta nabave:

 

Tehničke specifikacije predmeta nabave nalaze se u Prilogu 1. Dokumentacije za nadmetanje – Troškovnik opreme koji ĉine njen sastavni dio.

Ponuditelj je obvezan ispuniti svaku stavku iz opisa predmeta nabave-tehničke specifikacije,te isti ovjeriti pečatom i potpisom.

 

 1. Mjesto isporuke robe:

 

Mjesto isporuke robe je fco lokacija Naručitelja Osnovna škola „Župa Dubrovačka“, 20 207 Mlini, Dr.A.Starčevića 84

 

 1. Rok isporuke predmeta nabave:

 

Rok isporuke predmeta nabave je 30 (trideset) dana po potpisivanju ugovora s odabranim ponuditeljem.

 

 


 

III.     RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

 

 1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti koje ponuditelji moraju dostaviti i na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje

 

15.1. Sukladno članku 67. ZJN (NN 90/11) javni naručitelj je obvezan isključiti ponuditelje iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:

15.1.1. ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi,

15.1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,

15.1.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovom odjeljku Zakona.

15.2. DOKUMENTI KOJE PONUDITELJ MORA DOSTAVITI I NA TEMELJU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE:

15.2.1. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz članka 15.1.1. Ove Dokumentacije gospodarski subjekt dužan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz prethodnog stavka, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 15.1.1. Ove Dokumentacije, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin. Obrazac izjave (Prilog 4.) čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje. Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

15.2.2. Za potrebe dokazivanja okolnosti iz članka 15.1.2. Ove Dokumentacije gospodarski subjekt dužan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje dokument iz prethodnog stavka, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

15.2.3. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata iz ovoga članka javni naručitelj će se obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj će zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

15.2.4. U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz članka 15.1. Ove Dokumentacije utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

 

16. Ostali razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti koje ponuditelj mora dostaviti i na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje

 

16.1. Javni naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave natjecatelja ili ponuditelja:

 

1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

16.2. DOKUMENTI KOJE PONUDITELJ MORA DOSTAVITI I NA TEMELJU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE:

 

16.2.1. Dokument kojim se utvrđuje postoje li gore navedeni ostali razlozi za isključenje iz članka 17.1. ove Dokumentacije je izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave

Napomena:(Navedeni dokument je naveden pod 17.1. i potrebno ga je dostaviti u sklopu uvjeta za dokazivanje pravne i poslovne sposobnosti)

 

16.2.2. U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 16.1. ove Dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

 


 

 

IV.     ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

 

 

17. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost (članak 70. ZJN (NN90/11))

 

17.1. Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta,  gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti navedeni dokument.

 

NAPOMENA: u svrhu dokazivanja ne postojanja razloga isključenja ponuditelja iz točke 16. Dokumentacije za nadmetanje te pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja tražene točke 17. Dokumentacije za nadmetanje, ponuditelj dostavlja odgovarajući izvod u samo 1 (jednom) primjerku.

 

 1. Uvjeti financijske sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost (članak 71. ZJN (NN90/11))

18.1.Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta.

Obrazloženje postavljenog uvjeta:

Ponuditelj dokazuje da prema očekivanoj vrijednosti ugovora, ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izveo predmet ove nabave. Ovaj uvjet se traži i iz razloga što time naručitelju daje sigurnost da ponuditelj ima dovoljnu likvidnost obrtnih sredstava da bi u startu financirao nabavu robe, s obzirom da nema predujma i s obzirom na predviđeni rok plaćanja za izvršene radove.

(Ispravu dostavlja ponuditelj samo za sebe, a u slučaju zajednice ponuditelja, ispravu će dostaviti i članovi zajednice ponuditelja ukoliko je ista potrebna za kumulativno ispunjenje uvjeta u odnosu na prihod.)

Napomena: Sukladno čl. 71 st. 2 gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

 1. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost (članak 72. ZJN (NN90/11))

 

 1. Popis značajnih ugovora o isporućenoj robi u posljednje 3 godine istovijetne ili veće složenosti kao predmet ove nabave s iznosom i datumom izvršenja, te nazivom druge ugovorne strane, naručitelja u smislu ZJN (NN 90/11) ili privatnog subjekta. Vrijednost ugovora mora biti jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabave (228.000,00 Kn) Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.

Od potvrda izdanih ili potpisanih od strane naručitelja iz Zakona o javnoj nabavi, odnosno od potvrda izdanih od privatnog subjekta ili od priložene izjave gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima uz dokaz da je potvrda zatražena, minimalno se 1 (jedna) mora odnositi na izvršenje istog ili sličnog ugovora.

 

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati slijedeće podatke:

- naziv i sjedište ugovornih strana

- predmet ugovora

- vrijednost ugovora

- vrijeme ispunjenja ugovora

- navod o uredno ispunjenim ugovorima.

 

Napomena: Sukladno čl. 72 st. 6 gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

 

Svi dokazi koji se prilažu u toč. 15.-19. ove Dokumentacije mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja s kojima namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

Za potrebe dostavljanja dokumenata iz prethodnog stavka, ponuditelju će se dati primjereni rok koji ne smije bit kraći od 5 (pet) dana niti duži od 10 (deset) dana od dana dostave zahtjeva.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je javni naručitelj odredio u postupku javne nabave.

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom slučaju javni naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

Javni naručitelj nije obvezan zahtijevati izvornike ili ovjerene preslike, ukoliko su isti već dostavljeni u drugom postupku javne nabave kod istog javnog naručitelja i udovoljavaju uvjetima.

 

Ponuditelj je u ponudi obvezan dostaviti podatak o evidencijskom broju te nazivu provedenog postupka javne nabave kod naručitelja u kojem je ponuditelj u svojoj ponudi dostavio izvornike ili ovjerene preslike svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi i sl.) koji su bili traženi u ovom postupku javne nabave, a koje izdaju nadležna tijela, kako bi naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda mogao utvrditi da li dokumenti dostavljeni u tom postupku javne nabave, udovoljavaju uvjetima koje je naručitelj Dokumentacijom za nadmetanje odredio u ovom postupku javne nabave

 

 1. Zajednička ponuda:

 

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu.

Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

 

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Ukoliko ponudu podnosi zajednica ponuditelja, svaki član zajednice obvezan je u ponudi dostaviti dokaze i dokumente tražene toč. 15., 16. i 17.

 

 


 

V.      PODACI O PONUDI

 

 1. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda:

 

21.1. Oblik i način izrade ponuda

 

 • Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje.
 • Stranice ponude označavaju se rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
 • Ponuda u papirnatom obliku mora bit uvezena u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
 • Ponuda se predaje u izvorniku.
 • Propisani tekst dokumentacije za nadmetanje ne smije se mijenjati i nadopunjavati.
 • Ponude u papirnatom obliku pišu se neizbrisivom tintom.
 • Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju, uz navod datuma, biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.

 

21.2. Sadržaj ponude

 

Ponuda mora biti izrađena sukladno članku 87. Zakona o javnoj nabavi te uz propisano sadržavati sljedeće:

 

 • popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude). Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj je obvezan u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
 • u cijelosti popunjen Obrazac - ponudbeni list (Prilog 2.) s Troškovnikom radova (Prilog 1.), potpisan od ponuditelja odnosno nositelja ponude zajednice ponuditelja i ovjeren pečatom,
 • izvode i dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,  sukladno toč. 15. Dokumentacije za nadmetanje
 • izvode i dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja sukladno toč. 16. Dokumentacije za nadmetanje
 • dokaze sposobnosti sukladno toč. 17.,18. i 19. Dokumentacije za nadmetanje,
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude, (dostavlja se odvojeno od ponude, umetnuta u PVC košuljicu)
 • izjave iz toč. 40. Dokumentacije za nadmetanje

 

 

21.3. Način dostave ponude

 

Ponuda se dostavlja u izvorniku, pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je naručitelj dodijelio nadmetanju, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi, na adresu naručitelja:

Osnovna škola „Župa Dubrovačka“

Dr.Ante Starčevića 84

20 207 Mlini

s naznakom:

″Otvoreni postupak javne nabave / Oprema školske sportske dvorane, sprave i rekviziti za sportske igre/ – ne otvaraj″

 

te ostalim podacima sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom i ovjerenom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda.

 

 1.  Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem:

 

Nije dozvoljeno dostavljanje ponuda elektroničkim putem.

 

 1. Dopustivost alternativnih ponuda:

 

Alternativne ponude nisu dopuštene.

 

 1. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i nepromjenjivost cijene:

 

Ponuditelj je kod izrade ponude obvezan držati se sljedećeg:

 

 1. Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznos u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima.
 2. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.
 3. U cijenu ponude uračunati su svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
 4. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.
 5. Ponuđene cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi.

 

 1.  Valuta u kojoj cijena ponude treba biti izražena:

 

Cijena ponude i ukupna cijena ponude izražavaju se u kunama (KN).

 

 1. Rok valjanosti ponude:

 

Rok valjanosti ponude je 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

 1.  Kriteriji odabira najpovoljnije ponude:.

 

Najniža cijena prihvatljive, prikladne,kvalitetne i pravilne ponude.

 

 1. Jezik ponude:

 

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku na latiničnom pismu.

Svi dokazi priloženi ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku na latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

 

 


 

VI.     OSTALE ODREDBE

 

 1. Rok, način i uvjeti plaćanja:

 

Naručitelj će predmet nabave platiti na temelju ispostavljenih računa za izvršenu uslugu prema cijenama iz ponude i potpisanog ugovora, u roku 30 (trideset) dana od dana fakturiranja. Plaćanje se obavlja na žiro-račun odabranog ponuditelja.

Naručitelj ne prihvaća avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Ukupna plaćanja ponuditelju bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave

 

 1. Jamstva

 

30.1.   Jamstvo za ozbiljnost ponude – ponuditelji moraju dostaviti:

Garanciju banke (plativu ''na prvi poziv'', ''bez prigovora'' u izvorniku) kao jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od 10.000,00 kn koju će naručitelj zadržati i naplatiti u slučaju:

 • odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
 • dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11),
 • nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,
 • odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno,
 • nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude određuje se sukladno roku valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude (Garancija banke plativa ''na prvi poziv'', ''bez prigovora'' u izvorniku) dostavlja se odvojeno od ponude, umetnuta u PVC košuljicu).

 

30.2.   Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora: – ponuditelji moraju dostaviti:

- izjavu da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, uz ugovor dostaviti jamstvo za dobro izvršenje obveza iz ugovora (garanciju banke), i to u visini od 10% (deset) vrijednosti ugovora bez PDV-a. (Prilog 6.- Izjava o dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora)

Odabrani ponuditelj treba dostaviti Naručitelju, po obostranom potpisu Ugovora, u roku 8 dana jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Traženo jamstvo je bezuvjetna, neopoziva, samostalna i valjana bankarska garancija, izdana u korist naručitelja i plativa "na prvi poziv" i "bez prigovora" od banke izdavatelja garancije, sa rokom valjanosti do isteka ugovora.

Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje javni naručitelj će, uvažavajući članak 95. Zakona o javnoj nabavi, ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak javne nabave.

 

 1. Rokovi za dostavu ponuda:

 

Rok za dostavu ponuda je 03.10. 2012. do 12:00 sati kada je ujedno i javno otvaranje ponuda.

 

 1. Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje:

 

Krajnji rok za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje je 03.10. 2012. do 12:00 sati. Dokumentacija za nadmetanje i sve obavijesti u svezi postupka mogu se dobiti preko Elektronskog oglasnika javne nabave ili na web stranici www.os-zupa-dubrovacka.skole.hr, do isteka roka za dostavu Ponude i od osobe zadužene za komunikaciju s gospodarskim subjektima.

 

 1. Javno otvaranje ponuda:

 

Javno otvaranje ponuda je 03.10. 2012. u 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda obavit će se poslovnim prostorima naručitelja na adresi: Osnovna škola „Župa Dubrovačka“ 20 207 Mlini, Dr.A.Starčevića 84

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava kao zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se odmah vraća ponuditelju koji ju je dostavio.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja uz uvjet da posjeduju dokument za identifikaciju i pisano ovlaštenje, osim za direktora – upravu (zakonskog zastupnika) što se dokazuje s izvodom upisa u sudski ili drugi odgovarajući registar.

 

 1. Pravo poništenja nadmetanja:

 

Naručitelj zadržava pravo poništenja nadmetanja u bilo kojem trenutku prije isteka roka za dostavu ponude sukladno članku 100. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) bez preuzimanja odgovornosti naknade eventualne štete bilo kojem ponuditelju. Obavijest o poništenju odmah će biti upućena svim ponuditeljima.

 

 1. Troškovi nadmetanja:

 

Naručitelj ne snosi troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u ovom nadmetanju.

 

 1. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenja:

 

Naručitelj se obvezuje donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

 1. Pouka o pravnom lijeku

 

Ponuditelj u postupku javne nabave, kao i svaki drugi gospodarski subjekt koji ima pravni interes, može tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, protiv odluke, radnje, propuštanja radnje naručitelja koju je trebalo obaviti na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), te postupaka na koje se mora primijeniti Zakon o javnoj nabavi.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa čl. 145 st. 3 ZJN (NN 90/11) smatrat će se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku deset dana, odnosno u roku od pet dana u postupcima male vrijednosti, i to od dana:

 • objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
 • objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
 • otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
 • primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u čl. 159. Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj će, po primitku primjerka žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, bez odgađanja na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija za nadmetanje objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

 

38.Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata

Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.

Gospodarski subjekt ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, cijeni ponude te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

 

39. Potrebene izjave

39.1. Izjava potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, kojom se izjavljuje da:

 1. gospodarski subjekt jamči korektnost u postupku javne nabave i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabave kao što su korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može djelovati na zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak javne nabave
 2. gospodarski subjekt prihvaća reviziju cijelog postupka javne nabave od strane neovisnih stručnjaka, a u slučaju kršenja ugovornih obveza prihvaća sankcije kao što su: ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora

U slučaju zajedničke ponude, Izjavu o integritetu daje svaki pojedini član zajednice ponuditelja. Prilog (5) Izjava u prilogu Dokumentacije.

 

39.2. Izjava o dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora  - izjavu da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, uz ugovor dostaviti jamstvo za dobro izvršenje obveza iz ugovora (garanciju banke), i to u visini od 10% (deset) vrijednosti ugovora bez PDV-a. (Prilog 6.- Izjava o dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora)

 

 

Sve tražene izjave trebaju biti potpisane i ovjerene pečatom te se mogu dostaviti u neovjerenoj (običnoj) preslici. Potpis na niti jednoj od traženih izjava iz točke 40. ove Dokumentacije za nadmetanje nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

 

 

 

 1. Podizvoditelji

 

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

 

Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti sljedeće podatke o svim predloženim podizvoditeljima:

1. radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj,

2. predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga, i

3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).

 

Podaci o podizvoditeljima iz toč. 1., 2. i 3. obvezni su sastojci ugovora o javnoj nabavi.

 

Ponuditelj s kojim Naručitelj temeljem okvirnog sporazuma sklopi ugovor o javnoj nabavi obvezan je svome računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.

 

Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog Naručitelja.

 

Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je Naručitelj pristao na to, odabrani ponuditelj obvezan je Naručitelju u roku 5 (pet) dana od dana pristanka, za novoga podizvoditelja dostaviti podatke iz toč. 1. - 3.

 

42.Integritet

Gospodarski subjekt mora jamčiti korektnost u postupku javne nabave i izostanak bilo kakve zabranjene prakse  u vezi s postupkom javne nabave kao što su korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može djelovati na zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način  uključeni u postupak javne nabave. Isto tako gospodarski subjekt  prihvaća reviziju cijelog postupka javne nabave od strane neovisnih stručnjaka, a u slučaju kršenja ugovornih obveza prihvaća sankcije kao što su: ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora, o čemu je uz ponudu obvezan priložiti od za to ovlaštene osobe za zastupanje potpisanu i ovjerenu izjavu.

 

 1. Ostalo

 

Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom Dokumentacijom za nadmetanje primjenjivati će se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacije za nadmetanje i ponudama (NN 10/12), te drugi zakoni i pozitivni propisi Republike Hrvatske.

 


Prilog I.

 

 

Troškovnik opreme školske sportske dvorane, sprava i rekvizita za sportske igre – OŠ „Župa Dubrovačka“

 

Investitor:      Županija Dubrovačko-Neretvanska, Općina Župa dubrovačka – Osnovna škola „Župa dubrovačka“

Lokacija:       20207 Mlini Dr.A.Starčevića 84

Građevina:     Školska sportska dvorane OŠ“Župa Dubrovačka“

 

 

TROŠKOVNIK OPREME OSNOVNE ŠKOLE „ŽUPA DUBROVAČKA

 

ŠPORTSKA DVORANA

5.1 OPREMA DVORANE, SPRAVE I REKVIZITI ZA SPORTSKE IGRE

RUKOMET

 

 

JED.CIJENA

UKUPNO

1.

Zapisnički stol 2,5 m

kom

1

 

 

 

ODBOJKA

 

 

 

 

2.

Stalak za suca univerzalni

kom

1

 

 

BADMINTON

 

 

 

 

3.

BADMINTON - stalci

Dobava samostojećih stalaka za badminton, prijevozni na kotačima

Uvažavati norme EN 1509

par

1

 

 

4.

Badminton mreža

kom

1

 

 

5.

Badminton reket

kom

4

 

 

6.

Badminton loptice 6/1

kut

2

 

 

STOLNI TENIS

 

 

 

 

7.

Stol za stolni tenis s držačem i mrežicom

kom

4

 

 

UGRAĐENA SPORTSKA OPREMA

 

 

 

 

8.

Nosači za odlaganje sprava

grt

1

 

 

POMIČNA SPORTSKA OPREMA

 

 

 

 

9.

Razboj dvovisinski s ugrađenom čeličnom šipkom u jasenove pritke, promjenjivog nagiba. Po FIG standardu. 

kom

1

 

 

10.

Strunjača za razboj dvovisnski

kom

1

 

 

11.

Razboj školski s ugrađenom čeličnom šipkom u jasenove pritke koje su spojene sa zakretnom čeljusti vijcima M8. Po FIG standardu. 

kom

1

 

 

12.

Strunjača za razboj - školski

kom

1

 

 

13.

Kolica za razboj

kom

1

 

 

14.

Stalak za stoj na rukama

par

1

 

 

15.

Kozlić srednji promjenjive visine v-150 cm s dvostrukom kočnicom, presvučen umjetnom kožom

kom

2

 

 

16.

Švedski sanduk mali

kom

2

 

 

17.

Švedski sanduk šestdijelni - prijevozni

kom

1

 

 

18.

Jurišna daska obložene nagazne površine rebrastom gumom

kom

2

 

 

19.

Odskočna daska tapecirana s oprugama po FIG standardu

kom

2

 

 

20.

Trampolin 125x125 cm

kom

1

 

 

21.

Klupa gimnastička 350 - švedska

kom

4

 

 

22.

Greda školska niska

kom

1

 

 

23.

Greda školska visoka promjenjive visine

kom

1

 

 

24.

Kolica za gredu

kom

1

 

 

25.

Metalna kolica za utičnu opremu

kom

1

 

 

26.

Vijača 300 cm - plastične ručke

kom

40

 

 

27.

Uže za povlačenje izrađeno iz kabliranog kudeljnog užeta fi 32 sa zataljenim krajevima i označenom sredinom

kom

1

 

 

28.

Postolje za slalom sa štapom i zastavicom

kom

12

 

 

29.

Gimnastička palica, palica za slalom 90x2,5 cm

kom

30

 

 

30.

Lopta za ritmiku fi 19 cm

kom

30

 

 

31.

Traka za ritmiku

kom

30

 

 

32.

Čunj za ritmiku

par

30

 

 

33.

Obruč za ritmiku fi 80 cm

kom

30

 

 

34.

Mosnica univerzalna

kom

3

 

 

35.

Ravna daska

kom

3

 

 

36.

Grbača univerzalna

kom

3

 

 

37.

Klupa plastična

kom

3

 

 

38.

Mjerač pretklona

kom

3

 

 

39.

Mjarač kožnog nabora - Kaliper

kom

1

 

 

40.

Mjerač spretnosti - taping

kom

1

 

 

41.

Stalak za skok u vis

par

1

 

 

42.

Uže za skok u vis

kom

1

 

 

43.

Letvica ALU za skok u vis

kom

1

 

 

44.

Školski okvir 70 cm

kom

10

 

 

45.

Ormar za rekvizite izrađen od čeličnih cijevi, stranica zatvorenih vibropletivom, oko 5x5 cm

kom

2

 

 

46.

Pumpa za lopte AP60

kom

4

 

 

47.

Strunjača  150x100x6 cm od regenerata R80-120,presvučena TVC-om 600 gr.-neklizajuća

kom

20

 

 

48.

Strunjača  200x100x6 cm od regenerata R80-120,presvučena TVC-om 600 gr.-neklizajuća

kom

20

 

 

49.

Strunjača meka 200x150x25 cm iz OPN 22

kom

4

 

 

50.

Presvlaka za strunjaču 400x150x25 cm

kom

1

 

 

51.

Kolica za strunjače 150x100

kom

1

 

 

52.

Kolica za strunjače 150x200

kom

1

 

 

53.

Posuda za magnezij

kom

1

 

 

54.

Magnezij u kocki

kom

1

 

 

LOPTE

 

 

 

 

55.

Lopta za košarku  MOLTEN B982

kom

20

 

 

56.

Lopta za nogomet  SELECT - Viking

kom

40

 

 

57.

Lopta za odbojku MIKASA MVA 330 TRENING

kom

20

 

 

58.

Lopta za odbojku MIKASA MVA 300 FIBV APR

kom

10

 

 

59.

Lopta za odbojku MIKASA MVA 123 SPUŽVASTA

Kom

10

 

 

60.

Lopta za rukomet sint. koža vel. 2   MOLTEN CLH 551

kom

20

 

 

61.

Lopta za rukomet sint. koža vel. 3   MOLTEN CLH 550

kom

20

 

 

62.

Loptica za bacanje 200 gr kožna punjena olovnom sačmom

kom

20

 

 

63.

Lopta medicinska gumena, 1 kg

kom

6

 

 

64.

Lopta medicinska gumena, 2 kg

kom

6

 

 

65.

Lopta medicinska gumena, 3 kg

kom

6

 

 

66.

Košara za lopte izrađena od čeličnih cijevi, stranica zatvorenih vibropletivom, oko 5x5 cm

kom

2

 

 

POSEBNA OPREMA

 

 

 

 

67.

Servisna platforma ( samopodizna al. platforma za visinu podizanja od 8,5 m). Platforma ima zaokretne gumene kotače s mogućnošću fiksiranja; prostor za osobu je ograđen.

Kom

1

 

 

 

5.2. GARDEROBA 1

68.

Koš za smeće pVC, puni

kom

1

 

 

 

5.3. GARDEROBA 2

69.

Koš za smeće pVC, puni

kom

1

 

 

 

5.4. GARDEROBA 3

70.

Koš za smeće pVC, puni

kom

1

 

 

 

5.5. GARDEROBA 4

71.

Koš za smeće pVC, puni

kom

1

 

 

 

5.6. GARDEROBA 5

72.

Koš za smeće pVC, puni

kom

1

 

 

 

5.7. GARDEROBA 6

73.

Koš za smeće pVC, puni

kom

1

 

 

 

5.8. GARDEROBA 7

74.

Koš za smeće pVC, puni

kom

1

 

 

 

5.9. GARDEROBA 8

75.

Koš za smeće pVC, puni

kom

1

 

 

 

5.10. AMBULANTA

76.

Radni stol dim. 140/80/75 s blokom ladica 

Kom 1

 

 

77.

Daktilo stolica na kotačima, tapecirana, štof

Kom 1

 

 

78.

Konferencijski stolac tapecirani

Kom 1

 

 

79.

Ormar za ljekove

Kom 1

 

 

80.

Ambulantni ležaj

Kom 1

 

 

81.

Ormar vitrina dim. 80/40/190

Kom 1

 

 

82.

Arhivski ormar dim. 80/40/190

Kom 1

 

 

83.

Garderobni ormar dim. 60/40/190

Kom 1

 

 

84.

Pano pluto 100/100

Kom 2

 

 

85.

Koš za smeće PVC, puni

Kom 2

 

 

86.

Samostojeća vješalica

Kom 1

 

 

 

5.11. MJERNA DIJAGNOSTIKA

87.

Radni stol dim. 140/80/75 s blokom ladica 

Kom 1

 

 

88.

Daktilo stolica na kotačima, tapecirana, štof

Kom 1

 

 

89.

Konferencijski stolac tapecirani

Kom 1

 

 

90.

Vaga s visinomjerom

Kom 1

 

 

91.

Ormar vitrina dim. 80/40/190

Kom 1

 

 

92.

Arhivski ormar dim. 80/40/190

Kom 1

 

 

93.

Garderobni ormar dim. 60/40/190

Kom 1

 

 

94.

Pano pluto 100/100

Kom 2

 

 

95.

Koš za smeće PVC, puni

Kom 2

 

 

96.

Samostojeća vješalica

Kom 1

 

 

97.

Mjerač pretklona

Kom 2

 

 

98.

Elektronska taping daska

Kom 1

 

 

99.

Spirometar

Kom 1

 

 

100.

Stolić za instrumente dim. 80/60/75

Kom 1

 

 

 

5.12. KABINET NASTAVNIKA 1

101.

Radni stol dim. 140/80/75 s blokom ladica 

Kom 1

 

 

102.

Daktilo stolica na kotačima, tapecirana, štof

Kom 1

 

 

103.

Ormar vitrina dim. 80/40/190

Kom 2

 

 

104.

Ležaj, 90x200

Kom 1

 

 

105.

Ormarić za prvu pomoć

Kom 1

 

 

106.

Ormar za sportske rekvizite dim. 80/40/190

Kom 1

 

 

107.

Pano pluto 100/100

Kom 1

 

 

108.

Koš za smeće PVC, puni

Kom 1

 

 

109.

Samostojeća vješalica

Kom 1

 

 

 

5.13. KABINET NASTAVNIKA 2

110.

Radni stol dim. 140/80/75 s blokom ladica 

Kom 1

 

 

111.

Daktilo stolica na kotačima, tapecirana, štof

Kom 1

 

 

112.

Ormar vitrina dim. 80/40/190

Kom 2

 

 

113.

Ležaj, 90x200

Kom 1

 

 

114.

Ormarić za prvu pomoć

Kom 1

 

 

115.

Ormar za sportske rekvizite dim. 80/40/190

Kom 1

 

 

116.

Pano pluto 100/100

Kom 1

 

 

117.

Koš za smeće PVC, puni

Kom 1

 

 

118.

Samostojeća vješalica

Kom 1

 

 

 

5.14. KABINET NASTAVNIKA 3

119.

Radni stol dim. 140/80/75 s blokom ladica 

Kom 1

 

 

120.

Daktilo stolica na kotačima, tapecirana, štof

Kom 1

 

 

121.

Ormar vitrina dim. 80/40/190

Kom 2

 

 

122.

Ležaj, 90x200

Kom 1

 

 

123.

Ormarić za prvu pomoć

Kom 1

 

 

124.

Ormar za sportske rekvizite dim. 80/40/190

Kom 1

 

 

125.

Pano pluto 100/100

Kom 1

 

 

126.

Koš za smeće PVC, puni

Kom 1

 

 

127.

Samostojeća vješalica

Kom 1

 

 

 

5.15. ČISTAĆICE

128.

Garderobni ormar dim. 60/40/190

Kom 1

 

 

129.

Ormar s policama, arhivski dim. 80/40/190

Kom 1

 

 

130.

Kolica za čišćenje s opremom, kao tip Filmop 8017

Kom 2

 

 

131.

Usisivač 1300W, 829, suho - mokro

Kom 1

 

 

132.

Stolice školske

Kom 50

 

 

133.

Klupe školske

Kom 15

 

 

134.

Koš za smeće

Kom 1

 

 

Napomena: Potrebna montaža uključena u cijenu opreme

Cijena ponude (bez PDV-a):

 

Slovima:

 

Iznos PDV-a:

 

Slovima:

 

Cijena ponude (sa PDV-om):

 

Slovima:

 

     

 

 

U ____________, dana ___________ 2012.

 

 

 
 

 

                                                                            _____________________________

 

m.p.

                                                                                                     (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

                                                                           

                                                                            _____________________________

                                                                                                     (potpis)

 

 


 

      Prilog II.

 

 

 

OBRAZAC PONUDBENI LIST ZA NASTAVAK II FAZE

REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE ŠKOLSKE ZGRADE

Evidencijski broj nabave: EVV-1/2012

 

 

 

 1. NARUČITELJ

 

Naziv:

OSNOVNA ŠKOLA “ŽUPA DUBROVAČKA”

Sjedište:

20 207 MLINI Dr.A.Starčevića 84

OIB:

96386867324

 

 

 

 1. PONUDITELJ

 

Naziv i sjedište

ponuditelja/nositelja ponude:

 

Adresa ponuditelja/nositelja ponude:

 

OIB:

 

Broj žiro-računa, banka:

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):

DA

NE

Adresa za dostavu pošte

 

Adresa e-pošte:

 

Osoba za kontakt:

 

Broj telefona:

 

Broj faksa:

 

 

 

 1. PREDMET NABAVE

 

Naziv predmeta nabave

Oprema školske sportske dvorane, sprave i rekviziti za sportske igre

 

 

 

 1. PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA IZ ZAJEDNIČKE PONUDE

(ispunjava se samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude)*

 

Naziv i sjedište člana zajedničke ponude:

 

Adresa člana zajedničke ponude:

 

OIB:

 

Broj žiro-računa, banka:

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):

DA

NE

Adresa za dostavu pošte:

 

Adresa e-pošte:

 

Osoba za kontakt:

 

Broj telefona:

 

Broj faksa:

 

 

 

Naziv i sjedište člana zajedničke ponude:

 

Adresa člana zajedničke ponude:

 

OIB:

 

Broj žiro-računa, banka:

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):

DA

NE

Adresa za dostavu pošte:

 

Adresa e-pošte:

 

Osoba za kontakt:

 

Broj telefona:

 

Broj faksa:

 

 

* Ukoliko postoji više članova, za svakoga umetnuti ovu tablicu u ponudbeni list i ispuniti sve podatke

 

 

 

5. PODACI O DIJELU UGOVORA KOJI SE DAJE U PODUGOVOR TE PODACI O

    PODIZVODITELJIMA

(ispunjava se samo u slučaju ako se dio ugovora daje u podugovor)

 

Red. br.

Podizvoditelj

(naziv, sjedište, OIB)

Dio ugovora koji će izvršiti podizvoditelj

Broj žiro-računa, banka:

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

6. CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE:

 

Cijena ponude (bez PDV-a):

 

Slovima:

 

Iznos PDV-a:

 

Slovima:

 

Cijena ponude (sa PDV-om):

 

Slovima:

 

     

 

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE:

 

Rok valjanosti ponude:

  90 (devedeset dana od dana isteka roka za dostavu

  ponuda.

 

 

U ____________, dana ___________ 2012.

 

 

 
 

 

                                                                            _____________________________

 

m.p.

                                                                                                     (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

                                                                           

                                                                            _____________________________

                                                                                                     (potpis)

 

     Prilog III.

 

Sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) ponuditelji u zajednici ponuditelja daju slijedeću

 

IZJAVU

O SOLIDARNOJ ODGOVORNOSTI ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA

 

Kojom izjavljujemo da kao članovi zajednice ponuditelja solidarno odgovaramo naručitelju za uredno ispunjenje ugovora, odnosno isporuku opreme školske sportske dvorane, sprave i rekviziti za sportske igre, koja je predmet postupka javne nabave EVV-1/2012.

 

U ____________, dana ___________ 2012.

 

 

 

 
 

 

                                                                            _____________________________

 

m.p.

                                                                                                     (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

                                                                           

                                                                            _____________________________

                                                                                                     (potpis)

 

 

 

 

 
 

 

                                                                            _____________________________

 

m.p.

                                                                                                     (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

                                                                           

                                                                            _____________________________

                                                                                                     (potpis)

 

 

 

 

 
 

 

                                                                            _____________________________

 

m.p.

                                                                                                     (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

                                                                           

                                                                            _____________________________

                                                                                                     (potpis)

Napomena: ova izjava daje se samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude.


 

     Prilog IV.

 

IZJAVA

 

(temeljem članka 67. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11))

 

Kojom ja

__________________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od________________)

 

___________________________________________________________________

 

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe _________________________________________

 

_________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv gospodarskog subjekta, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dolazi.

 

                                                                            Gospodarski subjekt - Ponuditelj:

 

 
 

 

                                                                            _____________________________

 

m.p.

                                                                                                     (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

                                                                           

                                                                            _____________________________

                                                                                                     (potpis)

 

                                                                            _____________________________

                                                                                                     (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

                                                                                                                       

Datum: ___.___.2012.                                        _____________________________

                                                                            (potpis)

* AKO GOSPODARSKI SUBJEKT ZASTUPA ZAKONSKI ZASTUPNIK SA NAJMANJE JOŠ JEDNOM OSOBOM (DRUGIM ZAKONSKIM     

  ZASTUPNIKOM, PROKURISTOM I SL.) IZJAVU DAJU OBJE OVLAŠTENE OSOBE!

 

 *IZJAVA MORA BITI OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA

 

 

 

 

      Prilog V.

_____________________________

Naziv gospodarskog subjekta

 

_____________________________

Adresa gospodarskog subjekta

 

_____________________________

OIB gospodarskog subjekta

 

_____________________________

Telefon/telefaks gospodarskog subjekta

 

IZJAVA O INTEGRITETU

 

 

U postupku javne nabave Ev.br.nabave- EVV-1/2012 ovom Izjavom kao ponuditelj jamčimo korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način  uključeni u postupak javne nabave), te izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanje odgovornosti i određenih sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora) ukoliko se krše ugovorne obveze.

 

 

                                                                            Gospodarski subjekt - Ponuditelj:

 

 
 

 

                                                                            _____________________________

 

m.p.

                                                                                                     (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

                                                                           

                                                                            _____________________________

                                                                                                     (potpis)

 

                                                                            _____________________________

                                                                                                     (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

                                                                                                                       

Datum: ___.___.2012.                                        _____________________________

                                                                            (potpis)

 

 

 

     Prilog VI.

 

__________________________________

(Naziv gospodarskog subjekta)

 

__________________________________

(Adresa gospodarskog subjekta)

 

__________________________________

(OIB gospodarskog subjekta)

 

__________________________________

(Telefon/telefaks gospodarskog subjekta)

 

 

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje slijedeću

 

 

Izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

 

 

Ja, _______________________________________________________________________

(Ime i prezime, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, mjesto i adresa stanovanja)

 

__________________________________________________________________________

 

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

 

__________________________________________________________________________

(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

 

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora, uz svaki pojedinačni ugovor:

 • dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke;
 • da će garancija banke biti u visini od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a;
 • da će garanciju banke za uredno ispunjenje ugovora predati u roku od osam dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi sa rokom valjanosti jednakom roku valjanosti ugovora;
 • da je suglasan da će se garancija banke za uredno ispunjenje ugovora protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza.

 

                                                                            Gospodarski subjekt - Ponuditelj:

 

 
 

 

                                                                            _____________________________

 

m.p.

                                                                                                     (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

                                                                           

                                                                            _____________________________

                                                                                                     (potpis)

 

                                                                            _____________________________

                                                                                                     (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

                                                                           

Datum: ___.___.2012.                                        _____________________________

                                                                           (potpis)


 

VOZNI RED ŠKOLSKIH AUTOBUSA

Meteorološka stanica

E- DNEVNIK
 

Časopis učenika

OŠ ŽUPA DUBROVAČKA

broj 28

 

Školsko zvono
Redni broj sata Početak Završetak
0. 7:10 7:55
1. 8:00 8:45
2. 8:50 9:35
3. 9:40 10:25
Veliki odmor 10:25 10:45
4. 10:45 11:30
5. 11:35 12:20
6. 12:25 13:10
7. 13:15 14:00
8. 14:05 14:50
ZABAVI SE I NAUČI

 

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
CMS za škole logo
Osnovna škola "Župa Dubrovačka" Mlini / Dr. A. Starčevića 84, HR-20207 Župa Dubrovačka / os-zupa-dubrovacka.skole.hr / ured@os-zupa-dubrovacka.skole.hr
preskoči na navigaciju